Snel en makkelijk bereikbaar op info@cj-juridischadvies.nl en +31 6 19955992 C&J Juridisch Advies Facebook C&J Juridisch Advies Twitter C&J Juridisch Advies LinkedIn
 1. 1. Toepasselijkheid en definities

  1. Op alle opdrachten van, overeenkomsten met, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht en/of rechtshandelingen door C&J Juridisch Advies, gevestigd te Breda (hierna: C&J) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (hierna: Voorwaarden).
  2. In deze Voorwaarden worden onder andere de volgende begrippen en definities gehanteerd:
   1. Aanbieding: Vrijblijvend aanbod tot het verrichten van juridisch advies voor opdrachtgever(s).
   2. C&J: C&J Juridisch Advies te Breda en al degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, kunnen een beroep doen op deze voorwaarden.
   3. Juridisch Advies: alle juridische dienstverlening die onderwerp is van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot, het opstellen van overeenkomsten en juridische advisering.
   4. Opdracht: iedere schriftelijke overeenkomst tussen C&J en de Opdrachtgever ter zake het verstrekken van Juridisch Advies, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, ongeacht de manier waarop deze is gegeven.
   5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan C&J middels een overeenkomst opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
   6. Werkzaamheden: Alle handelingen, moeite kostende of niet, op gebied van juridische advisering waartoe door een opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
   7. Schriftelijk: een brief, per fax, e-mail of akte.
  3. Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk met C&J zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door C&J zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.
 2. 2. Aanbiedingen, specificaties en orders

  1. Alle aanbiedingen van C&J zijn te allen tijde vrijblijvend, zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege dwingend zijn voorgeschreven en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
  2. Indien de Opdracht Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door C&J dan wel op de dag van verzending van de Schriftelijke opdrachtbevestiging door C&J.
  3. Verstrekte Opdrachten worden door C&J uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte Opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 3. 3. Levering, levertijd en zekerheidstelling

  1. De aangegeven of overeengekomen levertijd is bedoeld als indicatie.
  2. Een levertermijn gaat in op het moment dat een overeenkomst tot stand is gekomen.
  3. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever – nadat de levertijd is verstreken – alsnog C&J Schriftelijk een redelijke termijn heeft gegeven van tenminste veertien (14) dagen, om tot levering over te gaan en C&J binnen die termijn niet heeft geleverd.
  4. Indien C&J tijdelijk niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen door een aan de Opdrachtgever meegedeelde oorzaak van overmacht, heeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst na het verstrijken van de in de hiervoor genoemde bepaling en termijn te ontbinden.
  5. C&J is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van C&J, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.
  6. C&J kan te allen tijde van de Opdrachtgever verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van C&J terzake van eerdere leveranties of terzake van de betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen terzake van verrichtte of nog te verrichten leveranties zekerheid in de vorm van een bankgarantie wordt verstrekt.
  7. Indien C&J de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet of niet tijdig verkrijgt, is C&J bevoegd de levering op te schorten. Indien de Opdrachtgever ook na sommatie daaraan niet voldoet, kan C&J de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring ontbinden en een schadevergoeding van de Opdrachtgever vorderen.
 4. 4. Betaling

  1. Alle betalingen moeten op zodanig tijdstip geschieden, dat zij, voorzover er geen andere termijn is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door C&J zijn ontvangen.
  2. Voorafgaande aan de uitvoering van een Opdracht kan C&J een voorschot verlangen, dit voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is C&J gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel  6:119a BW in rekening te brengen, vermeerderd met 10% administratiekosten over de onbetaald gebleven bedragen.
  4. Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat derden voor incasso van de vorderingen ingevolge de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen, te vermeerderen met de eventueel te maken proceskosten.
  5. Zonder nadrukkelijke Schriftelijke toestemming van C&J, is het de Opdrachtgever niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens C&J te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.
 5. 5. Aansprakelijkheid

  1. Bij het inschakelen van derden zal C&J steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. C&J is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. C&J gaat ervan uit, en bedingt zo nodig, bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  2. De Opdrachtgever vrijwaart C&J tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van C&J.
  3. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van C&J beperkt tot het bedrag en voorwaarden waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door C&J gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak toe bestaat.
 6. 6. Opschorting en ontbinding

  1. Alle vorderingen van C&J zijn terstond opeisbaar, indien de Opdrachtgever door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of naar het oordeel van C&J, dreigt te verliezen, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens C&J.
  2. In de in artikel 6.1 van de Voorwaarden genoemde omstandigheden is C&J bovendien gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat C&J tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het recht van C&J op vergoeding van de daardoor geleden schade.
  3. C&J behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever onjuiste en/of valselijk informatie heeft verstrekt, alsdan is Opdrachtgever verplicht om de door C&J tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
  4. Indien Opdrachtgever om haar moverende redenen de overeenkomst met C&J wenst te beëindigen, voordat de overeenkomst volledig ten uitvoer is gebracht, is Opdrachtgever jegens C&J schadeplichtig.
  5. De Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van een wezenlijke tekortkoming en alleen dan nadat C&J in gebreke is gesteld.
 7. 7. Overig

  1. Elk der partijen staat er voor in dat alle voor, tijdens en na het aangaan van de Opdracht van de andere partij of van een derde ontvangen informatie van vertrouwelijk aard, geheim zal blijven. Daarbij geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tenzij een der partijen tot openbaarmaking van dergelijke gegevens wettelijk is verplicht.
  2. Indien bepalingen van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zijn, zullen de overige Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. C&J en de Opdrachtgever zullen de bepalingen die in rechte geen stand houden in onderling overleg aanpassen in het licht van de strekking van die bepalingen, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven.
 8. 8. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van een geschil is uitsluitend de rechtbank te Breda bevoegd in eerste aanleg daarvan kennis te nemen, tenzij C&J er de voorkeur aan geeft de Opdrachtgever te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de Opdrachtgever.
Realisatie website door Fanatiek Media